Algemene voorwaarden

V14 29-05-2020 | 13:48:39

Artikel 1
De Nacht van de Vluchteling is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Vluchteling, Laan van Nieuw Oost-Indië 131, 2593 BM Den Haag. 

Artikel 2
Inschrijving geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden van dit reglement, zoals door Stichting Vluchteling bepaald.

Artikel 3
Deelname aan de Nacht van de Vluchteling is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.

Artikel 4
Elke deelnemer (hierna te noemen: 'Deelnemer') aan de #NVDvgoesdigital of Nacht van de Vluchteling (hierna te noemen 'de Nacht'), bestaande uit een sponsorloop van 40 km van Amsterdam naar Haarlem, van Rotterdam naar Den Haag, van Utrecht naar Amersfoort, van Nijmegen naar Arnhem, van Tilburg naar Eindhoven, en een een avondloop van 10 km en 20 km in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Tilburg en zal zich houden aan de regels zoals vastgesteld door Stichting Vluchteling  (hierna afzonderlijk of gezamenlijk te noemen: 'Organisatie'). 

Artikel 5 
Deelname aan de Nacht is slechts mogelijk indien de Deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en daardoor akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Deelnemer verklaart zich door inschrijving bekend met de algemene voorwaarden en onderwerpt zich aan het reglement.

Artikel 6
Bij inschrijving van Deelnemer wordt gevraagd naar de volgende gegevens:

Via de NVDV-app (voor #NVDVgoesdigital)

  • Voornaam
  • E-mail adres
  • Mobiele nummer

Via de NVDV website:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Woonplaats
  • Mobiele nummer

Deze gegevens, behalve het e-mailadres, worden na het evenement weer verwijderd uit ons systeem. Het mobiele nummer zal niet worden gebruikt voor wervingsdoeleinden.
Het e-mailadres houden we in ons systeem om deelnemers op de hoogte te houden van ons werk, nieuwe evenementen en acties. Deelnemers kunnen zich hiervoor uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrieven.


Artikel 7 
Voor inschrijving als Deelnemer aan de reguliere Nacht geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. Indien vooraf aangegeven bij de organisatie kunnen minderjarigen onder begeleiding meelopen. Voor de Nacht van de Vluchteling 10km en 20 km loop geldt een minimale leeftijd 6 jaar en volwassen begeleiding is verplicht.  

Artikel 8
Elke Deelnemer realiseert zich dat de Nacht een test is van zijn mentale en fysieke krachten, en dat de kans bestaat op materiële schade of letsel. Elke Deelnemer verklaart dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of zijn mentale en fysieke gesteldheid voldoende is voor deelname aan de Nacht.  

Artikel 9
Elke Deelnemer erkent de risico’s en aspecten die aan deelname aan een dergelijk evenement zijn verbonden. De Deelnemer erkent dat het wandelen van 40 kilometer door de nacht gevaarlijk kan zijn en verklaart volledig op eigen risico deel te nemen aan de Nacht.  

Artikel 10
Elke Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen en uitrusting tijdens de Nacht. 

Artikel 11
De Organisatie is te allen tijde bevoegd om overtreding van het gestelde in deze voorwaarden dan wel ernstig onsportief gedrag of ernstig onbehoorlijk gedrag, voorafgaand aan dan wel tijdens het evenement, te bestraffen met diskwalificatie. Tijdens de Nacht van de Vluchteling is de Organisatie bevoegd een deelnemer uit de race te nemen, indien niet verwacht wordt dat de Deelnemer de afstand van 40 kilometer zal halen. 

Artikel 12
De Organisatie heeft het recht de Nacht te annuleren, onder andere bij, maar niet beperkt tot situaties van overmacht, bij slechte weersomstandigheden of om redenen van veiligheid. Bij annulering van de Nacht of bij annulering door de Deelnemer zelf is restitutie van het opgehaalde sponsorgeld niet mogelijk.  

Artikel 13 
De Organisatie behoudt zich het recht om bepaalde delen van de route waar nodig te veranderen. De Deelnemer dient de aangegeven route te volgen.  

Artikel 14

De Organisatie houdt zich het recht om het bestemmingsproject van de opbrengst van de Nacht te wijzigen, mocht er een andere acute crisissituatie ontstaan die op dat moment meer hulp vereist.  

Artikel 15
Vanwege de veiligheid van de Deelnemers en de vergunningen voor het evenement kunnen er per locatie maximaal 1.500 lopers aan de reguliere Nacht van de Vluchteling deelnemen. Indien het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt, behoudt de organisatie zich het recht voor deelnemers voor deelname te selecteren die het meeste sponsorgeld hebben opgehaald. Ook behoudt de organisatie zich het recht de Deelnemers die tussen de 0 en 25 euro aan sponsorgelden hebben opgehaald van deelname uit te sluiten. In geval van vrijwillige, dan wel verplichte uitsluiting van deelname worden sponsorgelden niet retour gedaan. 

Artikel 16
Door gebruik te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Nacht, verklaart de Deelnemer hierbij:

a) Dat hij/zij op de hoogte is van de risico’s die deelname aan de Nacht met zich meebrengt en dat hij/zij  volledig op eigen risico deelneemt; 
b) Dat hij/zij in goede (mentale en fysieke) gezondheid en in voldoende fysieke conditie verkeert om deel te  nemen aan de Nacht; 
c) Dat hij/zij tijdens de sponsorloop niet onder invloed is van alcohol en/of drugs; 
d) Dat hij/zij afstand doet van elk recht op vordering tegen de Organisatie, inclusief aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, aandeelhouders en werknemers, op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Nacht; 
e) Dat hij/zij erkent dat de Organisatie het recht heeft om, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid  hem/haar uit te sluiten van deelname (betalingen worden niet terugbetaald); 
f) Dat hij/zij erkent dat de Organisatie en al hun vertegenwoordigers het recht hebben om de Nacht te  annuleren en dat de Organisatie geen verplichting heeft om de mogelijkheid te bieden de Nacht op een andere plaats of tijdens een andere gelegenheid te laten plaatsvinden indien de Nacht geen  volledige doorgang vindt.  

Artikel 17 
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op bedrijven die zich met een team van medewerkers inschrijven voor de Nacht (hierna te noemen: ‘Deelnemende Bedrijven’). Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke individuele Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf zich bekend en akkoord heeft verklaard met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Nacht, alsmede voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de Nacht, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer verklaart afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

Artikel 18 
Elke Deelnemer geeft toestemming om te worden gefotografeerd en/of gefilmd en zal hieraan zijn medewerking verlenen. De Deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens, beeldmateriaal, stem en biografisch materiaal in het kader van media-aandacht, publiciteit en overige overkoepelende promotionele en organisatorische activiteiten vanuit de Organisatie. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de Organisatie als enige beslist of beeldmateriaal waarin de Deelnemer voorkomt al dan niet wordt gebruikt. Alle beeldmaterialen van de Nacht en alle copyright blijven eigendom van de Organisatie. Elke Deelnemer verleent toestemming aan de Organisatie tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.  

Artikel 19
Bij het doen van een donatie aan een Deelnemer, geeft de Donateur toestemming om zijn/haar naam en e-mailadres kenbaar te maken aan de betreffende Deelnemer, mits hij/zij anoniem doneert. 

Artikel 20
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden van de Nacht van de Vluchteling niet voorzien beslist de Organisatie.

DISCLAIMER

De informatie die door de Organisatie op deze website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld. De Organisatie controleert alle publicaties zeer zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is.

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan de Organisatie niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt. De Organisatie behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

Mocht u in de berichtgeving op de website /via de social media van de Nacht van de Vluchteling onjuistheden signaleren, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt aan de webredactie. U kunt een e-mail sturen naar info@nachtvandevluchteling.nl.

KvK 411 49 486 | RSIN 00 48 87 384 | ANBI 004887384

Made with by Kentaa
Delen